?

Log in

No account? Create an account
"В помощь учащимся" - Великий и Могучий БГУИР [entries|archive|friends|userinfo]
Великий и Могучий БГУИР

[ website | Официальный сайт БГУИР ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"В помощь учащимся" [May. 18th, 2013|10:21 am]
Великий и Могучий БГУИР

bsuir_by

[meequz]
Каса буфету ў пераходзе паміж першым і трэцім карпусамі.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kain_craven
2013-05-18 10:28 am (UTC)
И почем нынче окропленный сметанник?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: meequz
2013-05-18 11:11 am (UTC)
Даўно не набываў, але, хутчэй за ўсё, тысячы дзве з паловай.
(Reply) (Parent) (Thread)